Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Mes esame UAB „Modus Asset Management“ (toliau – Įmonė arba Mes), juridinio asmens kodas 302790959, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, Lietuva, el. p. info@modusam.com, tel. +370 5 235 6080.

Mes suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi asmenims, kurie bendradarbiauja ar naudojasi Įmonės paslaugomis. Dėl šios priežasties Mes imamės visų būtinų priemonių tam, kad užtikrintume kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenų apsaugos teisių įgyvendinimą.

Su mūsų paskirtu asmens duomenų apsaugos pareigūnu visais duomenų apsaugos klausimais galite susisiekti el. paštu dpo@modus.group.

Šiame privatumo pranešime pateikiame visą informaciją apie tai, kaip Mes, veikdami kaip Duomenų valdytojas, tvarkome asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius tvarkymo pagrindus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, saugojimo terminus, duomenų šaltinius ir kt.

Privatumo pranešimas yra skirtas Duomenų subjektams, kurie bendradarbiauja ar naudojasi Įmonės paslaugomis, apsilanko mūsų interneto puslapyje, naudojasi savitarna, teikia užklausas, ar kitais tikslais mums teikia savo duomenis. Informacija Investuotojams, apie jų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Investuotojų savitarnos portale, dokumentų skiltyje.

Šis Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR arba Reglamentas).

Duomenų šaltiniai

Priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio, mes tvarkome asmens duomenis:

 • Gautus tiesiogiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pavyzdžiui, kai atsiunčiate mums užklausas, sudarote su mumis sutartis;
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kai lankotės mūsų interneto svetainėje.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Tiekėjų ir partnerių asmens duomenų tvarkymas

Sutarčių su tiekėjais, subrangovais, vykdymas ir administravimas;

Tvarkomi asmens duomenys: tiekėjų, subrangovų atstovų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas, adresas. Sutartį pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys;

Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas;

Duomenų saugojimo terminas: 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos;

Esminių paslaugų teikėjų – partnerių interesų konfliktų vertinimas, siekiant vertinti asmenų sąsajas su valdymo įmone ir jos valdomais kolektyvinio investavimo subjektais.

Tvarkomi asmens duomenys: pildančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, įmonės, kuriose šiuo metu užimamos vadovaujančios pozicijos, kontroliuojamų juridinių asmenų sąrašas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, turimų teisių į įstatinį kapitalą teisių dalies dydis procentais, galintys kilti interesų konfliktai ir jų valdymo priemonės). Artimųjų vardai, pavardės, giminystės ryšys, su įvardintu asmeniu susiję juridiniais asmenys. Kiti asmeniniai interesai konkrečių juridinių asmenų atžvilgiu, kuriuose nuosavybės teise priklausančios akcijos ar dalys sudaro daugiau kaip 5 procentus visų akcijų ar dalių, papildoma profesinė veikla, kurioje dalyvaujama, darbinės pozicijos bei papildoma profesinė veikla, kurioje buvo dalyvaujama per paskutinius 2 metus, asmens ir jo artimųjų šeimos narių arba artimų pagalbininkų užimamos pozicijos, susijusios su politine veikla- politinės veiklos pobūdis, organizacija, privataus intereso aprašymas, artimųjų šeimos narių užimamos pareigos, kai jie dirba kituose finansų rinkų dalyviuose (t. y. įstaigose ar įmonėse, kurios teikia finansų, turto valdymo ir panašias paslaugas).

Teisinis pagrindas: BDAR 6 str. 1 d. (b) punktu, t. y. siekiant sudaryti ir / ar vykdyti sutartį ir BDAR 6 str. 1 d. (c) punktu, t. y. duomenis tvarkyti įpareigoja teisės aktai, specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 9 str. 1 d. (g) punktu.

Duomenų saugojimo terminas: ne trumpiau kaip 10 metų po to, kai gauta informacija apie potencialų arba realų Asmeninio sandorio sudarymą.

Pranešėjų duomenų tvarkymas

Pranešėjų apsaugos įstatyme numatyto vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo užtikrinimas*

**Tvarkomi asmens duomenys: Pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, ryšys su įmone, pareigos, telefono numeris (pastabos dėl susisiekimo), asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas Asmens (-ų), kuris (-ie) padarė įtariamą pažeidimą vardas pavardė, darbovietė, pareigos; pažeidimo turinys, pažeidėjo galimi motyvai, pažeidimo padarymo vieta, laikas ir kada apie jį sužinota ar pastebėta; kitų susijusių su pažeidimu asmenų informacija;

Liudininko (-ų), kurie turi informacijos apie pažeidimą vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono numeris, el. paštas; kokią informaciją minėtas asmuo (-asmenys) gali suteikti;

Teisinis pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. c p. – vykdyti teisės aktų reikalavimus, kylančius iš LR Pranešėjų apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų numatytais pagrindais

Saugojimo terminas: 5 metai po Jūsų pranešimo išnagrinėjimo bei galutinio sprendimo priėmimo.

*Siekiant užtikrinti Pranešėjų konfidencialumą, savo, kaip duomenų subjekto teises, pranešėjai gali įgyvendinti kreipdamiesi Pranešimo pateikimo formoje nurodytais kontaktais.

**Informaciją teikiantys asmenys turi galimybę išlikti anonimiški ir neteikti savo asmens duomenų. Tokiu atveju asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kokia juos pateikė pranešėjas.

Trečiųjų asmenų duomenų tvarkymas

Slapukų renkamų asmens duomenų tvarkymas, lankantis Įmonės puslapyje.

Tvarkomi asmens duomenys: konkretūs įdiegiami slapukai nurodomi slapukų valdymo įrankyje.

Teisinis pagrindas: Griežtai privalomi tinklapio funkcionavimui slapukai yra tvarkomi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu – teisėto intereso pagrindu. Visi kiti slapukai įdiegiami BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu – gavus lankytojų sutikimą.

Saugojimo terminas: konkretūs terminai nurodomi slapukų valdymo įrankyje.

Skundų priėmimas ir nagrinėjimas

Tvarkomi asmens duomenys: skundą teikiančio kliento vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kontaktinio telefono numeris ir adresas, kuriuo norima gauti atsakymą; skundžiami Valdymo įmonės, jos darbuotojų ir (ar) atstovų veiksmai, ginčo aplinkybės bei motyvuoti, tikslūs ir aiškūs kliento reikalavimai; kliento (ar jo atstovo) parašas; jeigu skundą teikia kliento atstovas, prie skundo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus veikti kliento vardu.

Teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. c p. – teisinės prievolės įgyvendinimas ir BDAR 6 str. 1 d. b p., t. y., sutarties, kurios viena iš šalių yra duomenų subjektas, vykdymas.

Saugojimo terminas: 3 metai, nuo paskutinio atsakymo pateikimo.

Vaizdo stebėjimas Įmonei priklausančiose teritorijose (turto apsaugos tikslu)

Tvarkomi asmens duomenys: Į vaizdo kameras patenkantys asmenys ir juose fiksuojamas vaizdas.

Teisinis pagrindas: BDAR 6 str. 1 d. f p., t. y. turint teisėtą interesą užtikrinti turto apsaugą.

Saugojimo terminas: 30 dienų.

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant asmens duomenis, esame įvertinę asmens duomenų tvarkymo keliamą riziką ir atsižvelgiant į ją, įgyvendinome tinkamas technines ir organizacines priemones.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Įmonė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, kelia jiems itin aukštus reikalavimus duomenų apsaugos srityje. Su visais pasitelktais duomenų tvarkytojais yra pasirašytos asmens duomenų tvarkymo sutartys, kuriose apibrėžti keliami griežti reikalavimai dėl techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo, bendradarbiavimo bei atsakomybės.

Įmonė duomenis gali perduoti:
 • įstatymų numatyta tvarka valstybinėms institucijoms;
 • duomenų centrų, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • savo teisiniams ir atitikties konsultantams išorės auditavimo kompanijoms;
 • subrangovams;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms.
Ar teikiame Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų?

Mes užtikriname, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų reikalavimų bei standartų bei informuojame, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi tik Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribose.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums gali nepavykti suteikti jums prašomų paslaugų.

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip Duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis- pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis- pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“)- pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą- pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkėlimą- pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu- išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu.
Savo teises galite įgyvendinti:
 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu dpo@modus.group. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Jei to padaryti neįmanoma, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe, prašymą vykdantis asmuo gali paprašyti pateikti papildomą, Jūsų tapatybę patvirtinančią informaciją.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Ozo g. 10, Vilnius, Lietuva, prašymas turi būti pasirašytas.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jeigu dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Įmonėje iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mūsų atstovą, atsakingą už duomenų apsaugą, bet kuriuo jums patogiu būdu:

Jeigu nepavyks surasti abejoms pusėms tinkamo sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, elektroniniu paštu: ada@ada.lt.

Privatumo pranešimo baigiamosios nuostatos

Privatumo pranešimas koreguojamas Duomenų valdytojo nuožiūra arba pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams.

Interneto svetainėje skelbiama aktuali Privatumo pranešimo versija, todėl rekomenduojama susipažinti su naujausia versija.

Paskutinį kartą privatumo pranešimas atnaujintas 2022-04.