Pranešimai apie pažeidimus

UAB „Modus Asset Management“ (Bendrovė) siekia veiklą vykdyti atsakingai, etiškai, atvirai ir skaidriai. Bendrovė tiki, kad toks elgesys naudingas ne tik Bendrovei, jos valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams (Investiciniams fondams), bet ir visoms suinteresuotoms šalims.

Bendrovė suteikia galimybę ir skatina Bendrovės bei Investicinių fondų kontroliuojamų bendrovių darbuotojus (esamus ir buvusius) ir jų šeimos narius, paslaugų teikėjus ar kitas (iki)sutartinių santykių šalis, valdymo organų narius akcininkus, bet kuriuos kitus asmenis, dirbančius prižiūrint Bendrovės / Investicinių fondų kontroliuojamų bendrovių tiekėjams (Pranešėjai), pranešti apie faktinius ar potencialius teisės aktų, vidaus politikų ir tvarkų, Verslo etikos kodekso pažeidimus, nesibaiminant neigiamų padarinių.

Daugiau informacijos apie Bendrovėje galiojančią gautų pranešimų apie pažeidimus teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką galite rasti:

Kitų asmenų (nepatenkančių į aukščiau pateikiamą Pranešėjų apibrėžimą) skundai dėl Bendrovės veiklos teikiami ir nagrinėjami vadovaujantis Bendrovėje galiojančiomis skundų nagrinėjimo taisyklėmis:

Pranešimai apie faktinius ar potencialius pažeidimus Pranešėjo pasirinkimu gali būti teikiami bet kuriuo iš šių kanalų:

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys
Informacija apie pažeidimą
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis
Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus